„Fanta“ akcija „AUGMENTED REALITY“ (liet. „Papildyta realybė”)

1.     ORGANIZATORIUS

„Fanta“ akciją „Augmented Reality“ (liet. „Papildyta realybė“) (toliau – „Akcija“) organizuoja UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, juridinio asmens kodas: 111484678, registruotos buveinės adresas: Šeimyniškių g. 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva, telefono numeris: 8 800 26533 (toliau – „Organizatorius“). Akcija vykdoma pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės“). Organizatorius turi teisę papildyti ar keisti Taisykles, atsižvelgdamas į taikomų teisės aktų reikalavimus.

 

2.     PREKĖS, KURIOMS TAIKOMA AKCIJA

Akcija taikoma šioms prekėms:

Gėrimai „Fanta Orange“, supilstyti į 500 ml, 1 l, 1,5 l ir 2 l talpos plastikinius butelius su atitinkama akcijos etikete (toliau – „Akcijos prekė“), parduodami Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Ant akcijos prekių etikečių yra tekstas „WIN EVERY DAY!“ (liet. „LAIMĖK KASDIEN“) ir „Shazam“ kodas, kurį – norint dalyvauti Akcijoje – reikia nuskenuoti.

 

3.     TEISĖ DALYVAUTI AKCIJOJE

Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos teritorijoje gyvenantys vyresni nei 12 metų fiziniai asmenys (nepilnamečiai asmenys gali dalyvauti ir atsiimti prizus tik kartu su vienu iš tėvų), išskyrus Organizatoriaus darbuotojus, Akciją aptarnaujančios reklamos agentūros darbuotojus bei kitų įmonių, kurias Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai pasitelkia Akcijos tikslais, darbuotojus, taip pat tokių asmenų artimiausius šeimos narius.

 

4.     AKCIJOS TRUKMĖ

Akcija „Augmented Reality“ galioja nuo 2018 m. balandžio 4 d. iki 2018 m. gegužės 25 d.

Akcijos prekės bus parduodamos iki 2018 m. gegužės 25 d. arba tol, kol jų bus prekyboje (jei Akcijos prekės būtų išparduotos iki 2018 m. gegužės 25 d.).

Akcijos prekės taip pat gali būti parduodamos ir vėliau, tačiau jos nebesuteiks teisės dalyvauti Akcijoje.

Prizus bus galima išlošti kiekvieną dieną nuo 2018 m. balandžio 4 d. iki 2018 m. gegužės 25 d.

Akcijos kodas gali būti užregistruotas iki 2018 m. gegužės 25 d. 23:59:59.

Prizus galima atsiimti iki 2018 m. gegužės 25 d.

 

5.     AKCIJOS TERITORIJA

Akcija yra rengiama ir vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

6.     DALYVAVIMO AKCIJOJE TAISYKLĖS

a)     Norėdami dalyvauti Akcijoje, turite nuskenuoti „Shazam“ kodą, esantį ant Akcijos prekės, ir užregistruoti dienos akcijos kodą telefono programėlėje „Fanta Augmented Reality“.

b)    Akcijos kodai pateikiami vietinėse „Fanta“ „Instagram“ ir „Facebook“ svetainėse bei per gerai žinomus socialinių tinklų naudotojus. 

c)     Dalyvavimo Akcijoje tikslais kiekvieną dieną paskelbiamas naujas dienos kodas, o praėjusios dienos akcijos kodai nebegalioja.

d)    Laimėtojai privalo užregistruoti savo kontaktinius duomenis telefono programėlėje „Augmented Reality“, kad galėtų gauti prizą.

 

7.     PRIZAI

Bendra Akcijos prizų fondo vertė yra 650 EUR.

Akcijos prizai:

a)     Virtualios realybės kambario dovanų kuponai (26 vnt.).
Dovanų kuponai galios 1 metus nuo išdavimo.
Vieno dovanų kupono vertė – 10 EUR.

b)    „Fanta Orange“ gėrimų dėžės (26 vnt.). Vienoje dėžėje yra 24 skardinės (po 330 ml).
Vienos dėžės vertė – 15 EUR.

(toliau – „Prizai“).

 

8.     PRIZŲ SUTEIKIMO IR IŠDAVIMO PRINCIPAI

Norėdamas dalyvauti Akcijoje, dalyvis turi nuskenuoti „Shazam“ logotipą ant akcinio butelio ir užregistruoti tos dienos akcijos kodą telefono programėlėje „Fanta Augmented Reality“.

Registracijos proceso metu Dalyvis turės užpildyti formą, įrašydamas savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, adresą ir konkrečios dienos Akcijos kodą.

Užsiregistruodamas, dalyvis prisiima visą atsakomybę už teisingai pateiktą informaciją, jos tikslumą ir korektūros klaidas, padarytas įvedant informaciją.

Akcijos kodą atskiras vartotojas gali užregistruoti tik kartą per dieną.

Kiekvieną dieną, pradedant nuo 2018 m. balandžio 4 d. iki 2018 m. gegužės 25 d. (imtinai), loterijos būdu bus išrenkamas 1 dienos laimėtojas. Kitas laimėtojas bus išrenkamas kitą dieną bet kuriuo metu per automatinę loterijos sistemą / programinę įrangą.

Kiekvieną dieną bus lošiami šie prizai:

a)     vienas Virtualios realybės kambario dovanų kuponas, kurio vertė – 10 EUR.

ARBA

b)    viena „Fanta Orange“ dėžė su 330 ml talpos skardinėmis.

Prizai keisis kas antrą dieną. Vienas dalyvis (vienas telefono numeris) viso Akcijos termino metu gali išlošti ne daugiau kaip 4 kartus.

Kiekvienas laimėtojas gaus automatinį pranešimą apie laimėjimą elektroninio pašto adresu, kurį jis (ji) nurodė užregistruodamas (-a) kodą.

Visas sąrašas su laimėtojų vardais ir pavardėmis bus skelbiamas kasdien nuo balandžio 5 d. oficialioje „Fanta“ interneto svetainėje: www.fanta.lt. Savaitgalį laimėję asmenys bus paskelbti ateinantį pirmadienį.

Prizus bus galima atsiimti savo pašte pagal adresą, kurį laimėtojas nurodė užregistruodamas kodą.

Užsiregistruodamas dalyvauti Akcijoje, dalyvis sutinka, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kuriuos jis (ji) pateikė Organizatoriui laimėtojų vardų ir pavardžių paskelbimo ir Akcijos rengimo tikslais (pvz. susisiekimo su laimėtojais, prizų pristatymo organizavimo, skundų nagrinėjimo ir pan. tikslais). Dalyviai turi teises, kurios taikomos duomenų subjektams pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą.

Jei dėl kokios nors priežasties laimėtojas negavo pranešimo el. paštu su specialia interneto nuoroda arba Prizo, jis (ji) per 21 dieną nuo laimėtojų pavardžių paskelbimo oficialiose „Fanta“ vietos interneto svetainėse turėtų kreiptis į Organizatoriaus pagalbos tarnybą telefonu 8800 26533.

 

9.     ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

Nei „The Coca-Cola Company“, nei Organizatorius, nei atitinkami jų atstovai ar agentūros nėra atsakingi už spausdinimo klaidas, esančias ant Akcijos prekės (įskaitant Akcijos etiketę), ar už neatitikimus. Visas su dalyvavimu Akcijoje ir Prizų atsiėmimu susijusias išlaidas padengia tik dalyviai, o ne Organizatorius, jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip. Nei Organizatorius, nei „The Coca-Cola Company“ neatsako, jei kuris nors Prizas nepristatomas ar nesuteikiamas dėl to, kad dalyvis nurodė neteisingą adresą ar negalėjo priimti prizo iš kurjerio.

 

10.  SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA

Visus su Akcija susijusius skundus (ypač tuos, kurie susiję su Prizų teikimo tvarka) dalyviai turi pateikti Organizatoriui raštu iki 2018 m. birželio 15 d. (lemiamos reikšmės turi ant pašto antspaudo nurodyta data, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. birželio 15 d.) šiuo adresu: Šeimyniškių g. 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva.

Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei taikoma), taip pat išsamiai aprašytas skundo dalykas ir pateikimo pagrindas. Skundai, pateikti po aukščiau nurodyto galutinio termino, svarstomi nebus.

Organizatorius apsvarsto skundus per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Skundus svarsto trijų Organizatoriaus paskirtų asmenų komisija (toliau – „Komisija“). Komisija tiria dalyvių pateiktus skundus, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis ir atitinkamais įstatymais.

Komisijos sprendimas dėl dalyvio pateikto skundo yra galutinis ir privalomas. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklėmis ir (arba) Taisyklių nereguliuojamais aspektais.

Organizatorius registruotu laišku praneša atitinkamiems dalyviams apie Komisijos sprendimą. Be to, Organizatorius turi teisę telefonu pranešti dalyviui apie Komisijos sprendimą.  

 

11.  KITOS SĄLYGOS

Reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija yra skirta tik susipažinimui.

Organizatorius neapmoka laimėtojui jokių šiose Taisyklėse nenumatytų papildomų išlaidų, susijusių su prizo atsiėmimu, pvz. transporto ar telefoninių pokalbių išlaidų.

Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis įstatymais ir šiomis Taisyklėmis.

Dalyvaudami šioje Akcijoje dalyviai sutinka laikytis ir būti saistomi šių Taisyklių bei Organizatoriaus sprendimų, kurie visais su šia Akcija susijusiais klausimais yra laikomi galutiniais. Prizas bus suteikiamas tik tuo atveju, jei dalyvis laikysis šių Taisyklių.

Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus Prizus kompensacijos nemokamos.

Esminio šių Taisyklių pažeidimo ar piktnaudžiavimo jomis atveju, arba atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriame jos etape, pateikdamas šių Taisyklių 1 dalyje numatytą pranešimą.

Daugiau informacijos apie Akciją galite gauti paskambinę telefonu 8800 26533 arba apsilankę interneto svetainėje: www.fanta.lt. Visą Taisyklių tekstą rasite interneto svetainėje www.fanta.lt.

Šias Taisykles patvirtino UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ valdyba.