NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Paskutinį kartą atnaujinta: 03.15.2019

Atidžiai perskaitykite šias naudojimosi sąlygas (toliau – šios sąlygos). Šiose sąlygose pateikiama svarbi informacija apie šios paslaugos naudojimą. Jeigu nesuprantate kurios nors šių sąlygų dalies, paprašykite savo tėvų arba globėjų, kad jums padėtų.

Šią paslaugą jums teikia „COCA-COLA SERVICES SA“ (toliau – mus arba mes), kurios registruotoji buveinė yra adresu Chaussée de Mons 1424, 1070 Briuselis, Belgija. Šiose sąlygose aprašyta, kaip galite naudotis „Voice Funnerizer“ programėle. Toliau šią programėlę vadinsime paslaugomis.

Atsisiųsdami „Voice Funnerizer“ programėlę pranešate mums, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Su šiomis sąlygomis galite susipažinti bet kuriuo metu spustelėję skyriuje „Meniu“ esančią nuorodą. Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesijunkite prie mūsų paslaugų arba jomis nesinaudokite.

Jeigu jums nėra tiek metų, kiek jūsų šalyje būtina norint sudaryti įpareigojančią sutartį, turėtumėte naudotis paslaugomis tik turėdami teisinį savo tėvų arba globėjų sutikimą dėl paslaugų naudojimo. Mūsų paslaugos neskirtos jaunesniems nei 13 metų vaikams. Jeigu esate jaunesni nei 13 metų, nesijunkite prie mūsų paslaugų arba jomis nesinaudokite.

1. Ar šios sąlygos keičiamos?

Galime pakeisti šias sąlygas taip, kad jos atitiktų įstatymų pakeitimus arba atspindėtų paslaugų pakeitimus. Jeigu taip padarytume, rasime protingą būdą pranešti apie tai jums ir paskelbsime atnaujintas paslaugų naudojimo sąlygas. Jūsų tolesnis jungimasis prie paslaugų ir naudojimasis jomis patvirtins, kad sutinkate su pakeitimais. Jeigu nesutinkate su pakeistomis sąlygomis, turite nebesijungti prie paslaugų ir jomis nesinaudoti. Jokie mūsų atlikti pakeitimai netaikomi jokiam ginčui tarp mūsų, kuris kilo prieš pakeistų sąlygų įsigaliojimo datą.

2. Ar mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis?

Per „Voice Funnerizer“ programėlę mes nerenkame ir netvarkome jūsų asmens duomenų.

3. Kokios taisyklės taikomos jūsų naudojimuisi paslaugomis?

Kai naudojatės paslaugomis, turite laikytis įstatymų. Be to, draudžiama: 

 • Skelbti arba kitaip dalytis bet kokia medžiaga, kuri yra arba gali būti klaidinga, įžeidžianti, grasinanti, priekabiaujanti, skatinanti neapykantą, bauginanti arba kuria kitaip rodoma nepagarba žmonėms.
 • Skelbti arba kitaip dalytis bet kokia medžiaga, kurioje yra įžeidžiamų teiginių arba panašaus turinio.
 • Skelbti arba kitaip dalytis bet kokia medžiaga, kurioje rašome apie arba kuri reklamuoja politines idėjas arba pranešimus, alkoholį, narkotikus, tabaką arba ginklus.
 • Skelbti arba kitaip dalytis bet kokia medžiaga, kuri priklauso kitam asmeniui, nebent turite to asmens rašytinį leidimą. Kitaip tariant, bet kas, ką skelbiate arba siunčiate, turi būti jūsų originalus darbas.
 • Skelbti arba kitaip dalytis bet kokia medžiaga, kurioje yra kito žmogaus balsas arba asmeninė informacija, nebent turite to asmens rašytinį leidimą, arba, jeigu jis arba ji yra nepilnametis arba nepilnametė, jo arba jos tėvo arba globėjo leidimą.
 • Skelbti arba kitaip dalytis bet kokia medžiaga, kurioje be mūsų yra kitos bendrovės pavadinimas.
 • Skelbti, kitaip dalytis arba naudoti bet kokį virusą arba kitą kompiuterio kodą, bylą arba programą, kuri gali pakenkti mūsų paslaugai arba mūsų sistemoms, arba turtui.
 • Naudoti paslaugas bet kokiu komerciniu (o ne asmeniniu) tikslu, pavyzdžiui, skelbimams.
 • Naudotis paslaugomis apgaulingai arba kitaip pažeidžiant įstatymus.
 • Rinkti informaciją apie kitus naudotojus.
 • Trukdyti paslaugoms arba neleisti kitam asmeniui naudotis paslaugomis.
 • Bandyti išardyti paslaugas arba bet kokią jų dalį, išskyrus, kai įstatymai neleidžia mums uždrausti jums tai daryti.
 • Iš paslaugų pašalinti bet kokį autorių teisių, prekės ženklą arba kitą nuosavybės pranešimą. Šie pranešimai apima, pavyzdžiui: ®, ™, ir ©.
 • Įtraukti bet kokią paslaugų dalį į bet kokį produktą arba paslaugą.

Jūs atsakote už įrenginių, interneto ryšio ir bet kokių kitų įrengimų arba paslaugų, būtinų naudojimuisi paslaugomis, įsigijimą ir apmokėjimą.

4. Ar reikia registruotis?

Norit naudotis paslaugomis registruotis nereikia. Paslaugomis galima naudotis atsisiuntus į savo mobilųjį įrenginį ir jame įdiegus „Voice Funnerizer“ programėlę.

5. Kokį turinį galite teikti?

Paslaugos suteikia jums galimybę įrašyti balso pranešimus, juos adaptuoti pridedant garso efektus ir balso filtrus „Voice Funnerizer“ programėlėje (toliau – kūriniai), laikyti kūrinius savo mobiliajame įrenginyje ir dalytis kūriniais per tokias programėles, kaip el. paštas, socialiniai tinklai ir mesendžeriai, suderinamas su „Voice Funnerizer“. Jūsų kūriniai priklauso tik jums. Mes nestebime ir nekeičiame arba nepašaliname kūrinių nei prieš pasidalijimą jais, nei po to. Kadangi jūsų kūrinius gaus ir juos gros, o galbūt ir dalysis kiti naudotojai, turite būti ypatingai atidūs jų turinio atžvilgiu. Taip pat turėtumėte būti atidūs persiųsdami arba kitaip naudodamiesi kito asmens kūriniais. Mes neatsakome už jūsų, bet kokio kito naudotojo kūrinius arba jūsų bendravimą su bet kokiu kitu naudotoju. Jeigu nuspręsite per paslaugas padaryti bet kokią savo asmeninę arba kitą informaciją prieinamą bet kokiam kitam asmeniui, tai darysite savo rizika.

6. Koks turinys mums priklauso?

Mums ir mūsų tiekėjams priklauso paslaugos, kurias gina tam tikros teisės ir įstatymai. Mums priklauso komerciniai pavadinimai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, bet kokie susiję logotipai, piktogramos, garso efektai ir balso filtrai, esantys paslaugoje (toliau – mūsų ženklai). Draudžiama naudoti mūsų ženklus su bet kokiu kitu produktu arba paslauga, kuri nėra mūsų, arba juos naudoti taip, kad galėtų būti painiojama, kam jie priklauso.

7. Kokia mūsų atsakomybė paslaugų atžvilgiu?

Per paslaugas prieinamas turinys skirtas pateikti bendrą informaciją ir tai nėra patarimai. Siekiame, kad paslaugos veiktų visada, tačiau negalime garantuoti, kad jos bus visada prieinamos, atnaujintos, pilnos, teisingos arba saugios. Paslaugose gali būti klaidų ir medžiagos, pažeidžiančios šias sąlygas. Be to, kiti asmenys gali pakeisti paslaugas be mūsų leidimo. Jeigu pastebėsite bet kokius tokius pakeitimus, praneškite mums kharm@coca-cola.com.

Mes neatsakome už jokią žalą dėl naudojimosi (arba negalėjimo naudotis) paslaugomis, įskaitant kenkimo programinės įrangos, virusų arba bet kokios neteisingos arba nepilnos informacijos arba medžiagos sukeltą žalą, išskyrus kai tokia žala yra mūsų tyčinio nusižengimo arba šiurkštaus aplaidumo rezultatas.

8. Kokia jūsų atsakomybė, jeigu mums iškeliama byla?

Jeigu mums iškeliama byla dėl to, kad jūs pažeidėte sąlygas (pavyzdžiui, jeigu įrašote skelbimą arba kitaip pasidalijate kito asmens balsu ir toks asmuo paduoda mus į teismą dėl jo balso naudojimo be leidimo), tada, jeigu leidžia įstatymai, jūs privalote apmokėti mums visas išlaidas, susijusias su bylinėjimusi. Tokios išlaidos gali būti, pavyzdžiui, bet kokia suma, kurią turime sumokėti žmogui, kuris padavė mus į teismą; reikalavimo gynybos išlaidos (įskaitant teisininkų išlaidas) ir kitos išlaidos ir mokesčiai.

9. Kaip šios sąlygos nutraukiamos?

Mes galime visam laikui arba laikinai nutraukti šias sąlygas ir jūsų teisę naudotis paslaugomis. Jeigu įmanoma, stengsimės pranešti apie tai jums bent prieš dvidešimt keturias (24) valandas iki tokio sustabdymo arba nutraukimo. Tačiau, jeigu mes pagrįstai manome, kad jūs pažeidėte svarbią šių sąlygų nuostatą, tada galime sustabdyti arba nutraukti jūsų teisę naudotis paslaugomis nedelsiant.

Jūs galite bet kada nustoti naudotis paslaugomis. Jeigu norite nustoti naudotis paslaugomis, ištrinkite „Voice Funnerizer“ programėlę taip, kaip rekomenduoja jūsų įrenginio operacinė sistema.

Mes sustabdysime visas paslaugas, kai baigsis „Make Your Mouth Funner“ kampanija.

10. Kokie įstatymai taikomi šioms sąlygoms?

Šios sąlygoms taikomi Lietuvių įstatymai. Visi ginčai tarp mūsų ir jūsų, susiję su paslaugomis, bus sprendžiami kompetentingų Lietuvių teismų.

11. Kaip galite susisiekti su mumis?

Jeigu turite pasiūlymą, klausimą arba nusiskundimą dėl paslaugos, rašykite mums el. laišką adresu kharm@coca-cola.com. Nerašykite kreditinės kortelės informacijos arba kitos jautrios informacijos savo susirašinėjimuose el. laiškais su mumis.

Jeigu pasidalijate su mumis bet kokiomis idėjomis arba pasiūlymais apie paslaugas arba bet ką kitą, sutinkate, kad jūsų idėjos ir pasiūlymai nėra konfidencialūs ir mes galime naudoti juos bet kokiu tikslu, nemokėdami arba kitaip neįsipareigodami jums ir neprivalėdami nurodyti jūsų kaip šaltinio.

12. Kokios kitos sąlygos taikomos jums naudojantis paslaugomis?

Be mūsų sutikimo negalite perduoti savo teisių pagal šias sąlygas jokiam kitam asmeniui, negalite įpareigoti jokio kito asmens vykdyti jūsų pareigas pagal šias sąlygas. Mes galime perduoti bet kokias arba visas savo teises pagal šias sąlygas. Jeigu nuspręstume nepasinaudoti savo teisėmis pagal šias sąlygas, tuomet šis sprendimas nereiškia, kad mes automatiškai atsisakome pasinaudoti tokia teise bet kuriuo kitu metu. Šių sąlygų skyrių pavadinimai skirti tik, tam, kad šias sąlygas būtų lengviau skaityti, ir jie neapibrėžia ar neaiškina jokios dalies arba nuostatos. Kai šiose sąlygose vartojamas žodis „įskaitant“, jis skaitomas taip, lyg po to eitų žodis „neapsiribojant“. Jeigu mums reikia jums kažką pranešti, pavyzdžiui, šių sąlygų pakeitimus, galime tai padaryti per paslaugas.