Naudojimosi sąlygos

1. Naudodamiesi mūsų tinklapiu jūs sutinkate su šiomis nuostatomis
Prisijungimas prie šios svetainės ir naudojimasis yra susijęs su išvardytomis naudojimosi sąlygomis bei visais galiojančiais teisės aktais ir nuostatomis. Prisijungdami prie šios svetainės ir ja naudodamiesi jūs be jokių išlygų ar apribojimų sutinkate su visomis naudojimosi sąlygomis. Jūs taip pat pripažįstate, kad bet kokie kiti susitarimai tarp jūsų ir Coca Cola bendrovės yra antriniai šio susitarimo atžvilgiu. Jei jūs nesutinkate ir nepripažįstate be jokių išlygų ar apribojimų šių naudojimo sąlygų, prašome palikti šią svetainę.

2. Turinio nuosavybė
Interneto svetainės ir viso jos turinio, įskaitant, tačiau vien tik tuo neapsiribojant, visus publikuojamus tekstus ir iliustracijas ("Turinys"), autorinių teisių savininkė yra Coca Cola bendrovė ir kiti, kuriems taip pat gali priklausyti nurodytos autorinės teisės, jei nėra nustatyta kitaip. Bet koks turinys, kuris susijęs su prekės ženklu, logotipu arba paslaugų ženklu yra taip pat registruotas arba neregistruotas Coca Cola bendrovės ar kitų prekės ženklas. Jums draudžiama naudoti svetainės turinį kitaip, nei nurodyta šiose naudojimosi nuostatose, nebent jūs turite raštu patvirtintą turinio savininko leidimą. Taip pat įspėjame, kad Coca Cola bendrovė atkakliai gins savo intelektualios nuosavybės teises ir sieks teisingumo visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis, įskaitant, jei to prireiktų, ir reikalavimą dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

3. Interneto svetainės naudojimas
Coca Cola jums suteikia teisę naudoti šią interneto svetainę tokia tvarka: be Coca Cola raštu patvirtinto sutikimo interneto svetainėje esančią medžiagą jums draudžiama platinti, keisti, kopijuoti, transliuoti, reprodukuoti, publikuoti, licencijuoti, naudoti atliekant išvestinius darbus, perduoti, parduoti arba naudoti kitais tikslais; jums draudžiama naudoti interneto svetainę bet kokios antiįstatymiškos, grėsmingos, melagingos, klaidinančios, užgaulios, su persekiojimu susijusios, šmeižikiškos, įžeidžiančios, vulgarios, nešvankios, skandalingos, nesantaiką kurstančios, pornografinės ar šventvagiškos informacijos siuntimo ar perdavimo tikslais. Taip pat draudžiama siųsti ar perduoti bet kokią medžiagą, kuri galėtų tapti kriminaliniu nusikaltimu įvardijamos veikos paskatinimu, užtrauktų civilinę atsakomybę arba kokiu nors kitu būdu pažeistų įstatymus. Coca Cola bendrovė visapusiškai bendradarbiaus su visomis teisėsaugos institucijomis ar teismais, kurie kreiptųsi į Coca Cola bendrovę prašydami atskleisti kiekvieno asmens, siuntusio arba perdavusio tokią informaciją arba medžiagą tapatybę; ir jums draudžiama naudoti šią interneto svetainę reklamuojant ar vykdant bet kokio pobūdžio komercinį persekiojimą.The same as above.

4. Pranešimas dėl privatumo taikomas Asmens duomenims, tvarkomiems atsižvelgiant į www.coa-cola.lt.
Bet kokią elektroniniu arba kitu būdu patenkančią į tinklapį privačią informaciją apie asmenį (pavyzdžiui, jūsų vardas, adresas, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas) naudos tik Coca Cola bendrovė, laikydamasi visų Pranešimas dėl privatumo nuostatuose įvardytų reikalavimų. Bet kuri kita jūsų atsiųsta į tinklapį medžiaga, tokia kaip klausimai, komentarai, pasiūlymai ar pan. bus traktuojama kaip nekonfidenciali ir nesaistoma nuosavybės teisėmis

5. Garantinių įsipareigojimų paneigimas
VISAS INTERNETO SVETAINĖS TURINYS GALI BŪTI KEIČIAMAS IR PATEIKIAMAS JUMS "TOKS, KOKS YRA”, BE JOKIŲ IŠSAKYTŲ AR NUMANOMŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, ĮSKAITANT, TAČIAU VIEN TIK TUO NEAPSIRIBOJANT, IR NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, TIKSLINGUMO AR ĮSTATYMŲ NEATITIKIMO. Prašome įsidėmėti, kad kai kurios jurisdikcijos nepripažįsta numanomų garantinių įsipareigojimų paneigimo, taigi keletas aukščiau išvardytų išskyrimų nebus jums taikomi. Neapribodama aukščiau išvardytų dalykų Coca Cola kompanija nesiekia apsidrausti ar patvirtinti, kad naudodamiesi kokiu nors tinklapio turiniu nepažeisite kokios nors trečios šalies teisių ir neprisiima atsakomybės dėl publikuojamo turinio tikslumo, išsamumo ar jo atnaujinimo. Be to, jei kalbama apie kokias nors diskusijas, pašnekesius, susirašinėjimą, persiuntimą, skelbimų lentas ir panašius dalykus, kurie gali būti skelbiami tinklapyje, Coca Cola bendrovė neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl kokios nors šiose tinklapio dalyse publikuojamos antiįstatymiškos, grėsmingos, melagingos, klaidinančios, užgaulios, su persekiojimu susijusios, šmeižikiškos, įžeidžiančios, vulgarios, nešvankios, skandalingos, nesantaiką kurstančios, pornografinės ar šventvagiškos informacijos, kuri galėtų tapti kriminaliniu nusikaltimu, įvardijamos veikos paskatinimu, užtrauktų civilinę atsakomybę arba kokiu nors kitu būdu pažeistų įstatymus

6. Išlygos dėl atsakomybės
VISĄ ATSAKOMYBĘ UŽ ŠIO TINKLAPIO NAUDOJIMĄ PRISIIMATE JŪS PATYS. NEI COCA COLA KOMPANIJA, NEI KOKIA NORS JOS DUKTERINĖ BENDROVĖ, FILIALAS, JOS TARNAUTOJAI AR DIREKTORIAI, NĖ VIENAS IŠ BENDROVĖS AGENTŲ AR KOKIA NORS TREČIA ŠALIS, KURI DALYVAVO TINKLAPĮ KURIANT, SUDARANT AR PRISTATANT NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, IŠPLAUKIANČIUS AR KITUS NUOSTOLIUS, KYLANČIUS AR KOKIU NORS BŪDU SUSIJUSIUS SU ŠIO TINKLAPIO NAUDOJIMU AR JAME SKELBIAMA INFORMACIJA, JEI TAI NĖRA PATVIRTINTA SUTARTIMI, DELIKTU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KOKIU NORS KITU BŪDU, NET JEI YRA ĮSPĖJAMA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. Prašome įsidėmėti, kad kai kurios jurisdikcijos nepripažįsta neabejotinų nuostolių neįtraukimo, taigi kelios iš aukščiau išvardytų išlygų jums nebus taikomos.

7. Nuorodos į trečios šalies tinklapius
Interneto svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklapius, kurie priklauso ir yra administruojami ne Coca Cola kompanijos. Šios nuorodos yra publikuojamos tik jūsų patogumui. Coca Cola bendrovė nekontroliuoja ir neatsako už šių svetainių saugumą ir su jomis susijusius konfidencialumo įsipareigojimus. Neapribodama aukščiau išvardytų dalykų Coca Cola, iš esmės atsiriboja nuo kokios nors atsakomybės už šiuos tinklapius, jei: jie pažeidžia kurios nors trečiosios šalies intelektualios nuosavybės teises; juose skelbiama informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti; jie nesusiję su sklandžiu prekybiniu procesu ir neatitinka konkretaus tikslo; neužtikrinamas pakankamas saugumas; tinklapiai užkrėsti virusais, o juose patalpinta medžiaga gali pakenkti jūsų kompiuteriams; ir jei jie yra šmeižikiški ar įžeidžiantys. Coca Cola negali nei patvirtinti šių interneto svetainių turinio, nei atsakyti už jose pristatomas prekes ar paslaugas. Jei jūs norėsite sukurti nuorodą į šias ar į mūsų interneto svetainę, tai galite daryti tik savo paties rizika ir jums nereikalingas Coca Cola kompanijos leidimas.

8. Eksporto kontrolė
Šiame tinklapyje esanti programinė įranga ir kita medžiaga yra reglamentuojama Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto įstatymų. JAV eksporto kontrolės įstatymai draudžia eksportuoti tam tikrus techninius duomenis ir programinę įrangą į tam tikras teritorijas. Iš šio tinklapio jūs negalėsite atsisiųsti programinės įrangos arba ją eksportuoti: į Kubą, Iraką, Libiją, Šiaurės Korėją, Iraną, Sudaną, Siriją arba į kitą valstybę (arba jei jūs esate šios valstybės pilietis ar gyventojas), kuriai Jungtinės Amerikos Valstijos yra paskelbusios ekonominį embargą; jūs taip pat negalėsite siųsti minėtos programinės įrangos tiems, kurie yra įtraukti į Jungtinių Valstijų Finansų departamento sudarytą specialų sąrašą arba įrašyti į JAV Ekonomikos departamento draudžiamų sandėrių registrą. Coca Cola bendrovė neautorizuoja jos svetainėje esančios programinės įrangos ar medžiagos siuntimo arba eksporto į visas Jungtinių Valstijų eksporto įstatymų uždraustas jurisdikcijas.

9. Nuostatų pakeitimas
Coca Cola bendrovė periodiškai ir be jokio išankstinio įspėjimo gali peržiūrėti šiuos naudojimo nuostatus ir juos atnaujinti. Jūs taip pat esate juridiškai susaistytas su visais padarytais pakeitimais ir periodiškai turite apsilankyti tame puslapyje, kuriame jie publikuojami, bei peržiūrėti visus pakeitimus.

10. Įstatymai ir jurisdikcija
Šie interneto svetainės naudojimo nuostatai ir jūsų prisijungimas yra reglamentuojami Džordžijos valstijos (JAV) įstatymų, neatsižvelgiant į jokius vėlesnius teisės aktų pakeitimus. Visuotinės jurisdikcijos teismo rūmai, kurių buveinė yra Fultono administraciniame padalinyje, Džordžijoje, JAV, turi išskirtines teises nagrinėti betkokius ginčus, susijusius su šio tinklapio naudojimo nuostatais, ir/arba tokius ginčus, kurių esmę sudaro šis dokumentas, ir/arba tai susiję su mūsų tinklapio naudojimu.