TAISYKLĖS

„Coca-Cola“ akcija „EURO UEFA 2016“

1. ORGANIZATORIUS

Šią „Coca-Cola“ akciją “EURO UEFA 2016”  (toliau – Akcija), rengia UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, registracijos numeris: 111484678, juridinis adresas: Šeimyniškių 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva, telefono Nr. 8 800 26533 (toliau - Organizatorius). Akcija vykdoma pagal šias taisykles (toliau - Taisyklės). Organizatorius turi teisę papildyti ar keisti šias Taisykles iš anksto apie tai pranešdamas visuomenei nacionaliniame dienraštyje ir internetinėje svetainėje adresu www.coca-cola.lt.

2. PREKĖS, KURIOMS TAIKOMA AKCIJA

Akcija taikoma toliau išvardytoms prekėms :

Gėrimai „Coca-Cola”, “Coca-Cola Zero”, “Coca-Cola light”, “Fanta Orange” ir  “Sprite“ 0,5 l plastikiniuose buteliuose su atitinkamomis akcijos etiketėmis ir kamšteliais (toliau – „Akcijos prekė“),  nupirkti Lietuvos teritorijoje.

Akcijos prekių kamšteliai yra balti su pavaizduotu futbolo kamuoliu ir tekstu lietuvių kalba: “Kas 4-tas laimingas” (toliau - „Akcijos prekės kamštelis”).

 

Laimingi Akcijos prekės kamšteliai turės vieną iš trijų skirtingų simbolių po kamšteliu (toliau - „Laimingas akcijos prekės kamštelis”):

a)      Buteliuko simbolis po kamšteliu

b)      Futbolo kamuolio simbolis po kamšteliu

c)      McDonald’s logotipo simbolis po kamšteliu

 

 

Organizatorius pateiks iki 2 320 000 Akcijos prekių. Apytiksliai yra nuo 580 000 iki 2 320 000 galimybių laimėti.

3. TEISĖ DALYVAUTI AKCIJOJE

Akcijoje gali dalyvauti visi vyresni nei 12 metų fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos teritorijoje, išskyrus Organizatoriaus darbuotojus, Akcijai paslaugas teikiančią reklamos agentūrą ir kitus asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai Organizatoriaus įdarbintus teikti paslaugoms, susijusioms su Akcija, o taip pat tokių asmenų artimiausius šeimos narius.

4.  AKCIJOS TRUKMĖ

Akcijos “EURO UEFA 2016” trukmė: 2016m. Balandžio 15d.  – 2016m. Birželio 15d.

Akcijos prekės bus parduodamos iki 2016m. Birželio 15d. arba tol, kol jos nesibaigs (tuo atveju, jeigu Akcijos prekės baigtųsi iki 2016m. Birželio 15d.)

Prizus galima atsiimti iki 2016m. Liepos 15d.

5. AKCIJOS TERITORIJA

Akcija rengiama ir vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. DALYVAVIMO AKCIJOJE TAISYKLĖS

a) Norėdamas dalyvauti Akcijoje, dalyvis privalo įsigyti Akcijos prekę ir patikrinti, ar po Akcijos prekės kamšteliu yra specialus simbolis.

b) Laimėjusieji dalyviai privalo išsaugoti Laimingąjį akcijos prekės kamštelį iki prizo atsiėmimo.

7. PRIZAI

Akcijos prizai:

a)  572 000 Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange arba Sprite 0.5L gėrimų, kuriuos galima atsiimti, kaip 0.5L gėrimą plastikiniame butelyje pažymėtose Akcijoje dalyvaujančiose parduotuvėse, arba, kaip 0.5L gėrimą popieriniame puodelyje McDonald’s restoranuose.

b)  3 000 futbolo kamuolių, kurie bus išdalinti laimėtojams nepripūsti.

c)  5 000 McDonald’s 1 Euro vertės kuponų.

(toliau – “Prizai”).

8. PRIZŲ SUTEIKIMO IR IŠDAVIMO PRINCIPAI

Akcijos prekių galima įsigyti mažmeninės prekybos vietose, dalyvaujančiose Akcijoje Lietuvos teritorijoje.

Akcijos prekės kamštelį galima iškeisti į Prizą sekančiais būdais:

1) Dalyvis su Akcijos prekės kamšteliu, pažymėtu buteliuko simboliu gali atsiimti Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange arba Sprite 0.5L gėrimą plastikiniame buteliuke pardavimo vietose, kurios yra pažymėtos ženklu, nurodančiu, jog ši parduotuvė dalina nemokamus buteliukus. Pardavimo vietos taip pat įtrauktos į specialiai šiai Akcijai sudarytą sąrašą, kurį galima rasti interneto svetainėje: www.coca-cola.lt. Pardavimo vietose siūlomi produktai priklauso nuo jų turimo kiekio toje parduotuvėje ir parduotuvės galimybių išduoti skirtingus gėrimus.

Dalyvis su Akcijos prekės kamšteliu, pažymėtu buteliuko simboliu gali atsiimti Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange arba Sprite 0.5L gėrimą popieriniame puodelyje McDonald’s restoranuose, jų sąrašas nurodytas interneto svetainėje: www.coca-cola.lt

Dalyvis turės atiduoti Akcijos prekės kamštelį, norint iškeisti jį į Prizą.

2) Dalyvis su Akcijos prekės kamšteliu:

I) Futbolo kamuolio simboliu po kamšteliu;

II) McDonald’s logotipo simboliu po kamšteliu

Gali atsiimti Prizą tik McDonald’s restoranuose, jų sąrašas pateikiamas interneto svetainėje: www.coca-cola.lt

Dalyvis gali panaudoti tik vieną Akcijos prekės kamštelį su McDonald’s logotipo simboliu per vieną apsipirkimą (čekį).

Jeigu dalyvis išnaudos Akcijos prekės kamštelį mažesniam pirkiniui negu už 1 EUR, skirtumas nebus kompensuojamas.

Dalyvis turės atiduoti Akcijos prekės kamštelį, norint iškeisti jį į Prizą.

9. LAIMĖJIMŲ PATIKRINIMAS

Norėdamas atsiimti Prizą dalyvis turi pateikti Akcijos prekės kamštelį su butelio simboliu, kaip nurodyta 8 dalyje.

Visi į Organizatoriaus biurą atnešti ar jo įgaliotiems Prizų dalintojams pateikti Akcijos prekės kamšteliai bus tikrinami išimtine Organizatoriaus ar minėtų jo atstovų nuožiūra ir bus atmesti, jei paaiškės, kad užrašai ant Akcijos prekės kamštelių yra neįskaitomi, kamšteliai yra atkurti, padaryta jų kopija, taip pat esant padirbimo, suklastojimo, apgadinimo ar kitiems pakeitimo atvejams, arba jei akcijos etiketė ar kamštelis turės mechaninių ar kitų defektų (toliau – „Kamštelių defektai“).

10.  ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

Ant Akcijos prekės kamštelio esančių spausdinimo klaidų ar neatitikimo atveju, nei „Coca-Cola“ bendrovė nei Organizatorius, nei jų atitinkami atstovai ar agentūros nebus atsakingos. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje ir prizų atsiėmimu, padengia tik dalyviai ir, jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Organizatorius jų neatlygina. Nei Organizatorius nei „Coca-Cola“ bendrovė neatsako, jeigu kuris nors Prizas nepristatomas ar nesuteikiamas dėl Kamštelių defektų.

11. SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA

Visus su Akcija susijusius skundus (ypač tuos, kurie susiję su Prizų teikimo tvarka) dalyviai turi pateikti raštu iki 2016 m. liepos 15 d. (lemiamos reikšmės turi data ant pašto antspaudo, kuri turi būti ne vėlesnė kaip  2016 m. liepos 15 d.) šiuo adresu: Šeimyniškių 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva.

Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei taikoma), taip pat išsamus skundo pagrindo paaiškinimas. Skundai, pateikti po nurodyto galutinio termino, nebus svarstomi.

Organizatorius skundus apsvarstys per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Skundus svarstys trijų Organizatoriaus paskirtų asmenų komisija (toliau – Komisija). Komisija tiria dalyvių pateiktus skundus vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir atitinkamais įstatymais.

Kilus ginčui dėl dalyvavimo Akcijoje įrodymų galiojimo ar tikrumo, komisija priima sprendimą remiantis šiomis Taisyklėmis, Akcijos prekės kamštelio modeliu ir informacija apie jo savybes, kuri įgalina nustatyti jo tikrumą.

Komisijos sprendimai dėl dalyvių pateiktų skundų pateikiami raštu.

Komisijos sprendimas dėl dalyvio pateikto skundo yra galutinis ir įpareigojantis. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklėmis ir(arba) Taisyklių nereguliuojamais aspektais.

Organizatorius praneš dalyviams apie Komisijos sprendimą registruotu laišku. Be to, Organizatorius turi teisę pranešti dalyviui apie Komisijos sprendimą telefonu.

12.  KITOS SĄLYGOS

Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą vadovaudamasis galiojančiais įstatymais ir šiomis Taisyklėmis.

Dalyvaudami šioje Akcijoje dalyviai sutinka laikytis ir įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis bei Organizatoriaus sprendimais, kurie yra galutiniai visais su šia Akcija susijusiais klausimais. Prizą dalyvis gaus tik tuo atveju, jei jis laikysis šių Taisyklių.

Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus Prizus neatlyginama.

Jei reikia, Organizatorius sumoka visus asmeninius pajamų mokesčius, susijusius su Prizais.

Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriame jos etape paskelbdamas šių Taisyklių 1 dalyje numatytą pranešimą, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ar piktnaudžiavimas jomis, arba jei iškiltų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

Išsamesnės informacijos apie Akciją teiraukitės telefonu 8 800 26533 arba apsilankykite www.coca-cola.lt. Visą Taisyklių tekstą rasite internetinėje svetainėje www.coca-cola.lt.